Koningin Astridlaan 97, bus 8 - 8200 Sint-Michiels, Brugge info@q-life.be

Algemene voorwaarden Q-life

 1. Algemeen
  1. Op alle door Q-Life Personal gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
  2. Het lid mag gedurende de afgesproken lesmomenten komen trainen in Q-Life Personal, Torhoutsesteenweg 107/2, 8210 Zedelgem.
  3. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op basis van een geldige lidmaatschap en actieve credits.
  4. Q-Life Personal behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
  5. Bij het aangaan van een engagement van één van onze diensten zijn deze voorwaarden van toepassing.
 2. Overeenkomst
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Q-Life Personal.
  2. Q-Life Personal is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Q-Life Personal te zijn ontvangen.
 3. Lidmaatschap
  1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Q-Life Personal worden overgedragen. Q-Life Personal is bevoegd hiervoor € 20,00 administratiekosten in rekening te brengen.
  2. De overdracht kan, na goedkeuring, enkel gebeuren naar niet-leden en leden die al langer dan honderd dagen geen lid meer zijn van de club.
  3. Q-Life Personal zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip de identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad een clublid is.
 4. Lidmaatschapsgelden
  1. Indien het lidmaatschap start na de 1ste van de maand, is het lid aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
  2. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen de 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Q-Life Personal te worden voldaan.
  1. Het lid kan de club niet gebruiken tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
  2. Indien Q-Life Personal dient over te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Q-Life Personal over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door Q-Life Personal in rekening gebrachte kosten, betaald zijn.
  3. De overeengekomen abonnementsbijdragen dienen bij aanvang van het contract via contante betaling te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig verklaard kan worden.
  4. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Q-Life Personal is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in hoogte van de BTW.
  5. Q-Life Personal is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien de prijswijziging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden van de afgesproken contractduur, heeft het lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  6. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.
 5. Privacy
  1. Q-Life Personal gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 30 juli 2018. Q-Life Personal is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het ledenbestand en de aangeboden producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming .
 6. Beëindiging lidmaatschap
  1. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is Q-Life Personal bevoegd administratiekosten in rekening te brengen. Dit voor 10% van het nog openstaande bedrag en met een minimum van €50.
  2. Reeds betaalde maanden die reeds verstreken zijn, kunnen nooit teruggevorderd worden zonder bewijs van stopzetting. (6.1 stopzetting door middel van mail naar info@q-life.be)
 7. Bevriezing
  1. Het lid kan bij ziekte of letsel zijn abonnement tijdelijk, met een minimum van veertien dagen en een maximum van zes maanden, bevriezen. De bevriezing moet schriftelijk via een email naar info@q-life.be gemeld worden.
  2. Het bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht.
  3. Standaard blijft, indien dit het geval is, de periodieke betaling gedurende de bevriezing doorlopen, maar kan op vraag ook stopgezet worden voor de termijn van deze periode . Deze moet niet terug opgestart worden als er voldaan is aan 7.1 van deze overeenkomst. Indien de periodieke betaling is blijven doorlopen in de periode van afwezigheid, zullen de aantal maanden die reeds geïnd zijn de daar op komende maanden aan ‘nul’ euro gerekend worden.
 8. Openingstijden
  1. Q-Life Personal is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
  2. Q-Life Personal is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.
  3. Q-Life Personal is bevoegd de club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributie gelden.
 9. Persoonsgegevens
  1. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (b.v. adres of bankgegevens) dienen direct aan Q-Life Personal te worden doorgegeven.
  2. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Q-Life Personal kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.
  3. Het lid verklaart dat er geen medische redenen of andere redenen, van welke aard dan ook, zijn die het lid kunnen verhinderen om deel te nemen aan de activiteiten van Q-Life Personal. Het lid verklaart in goede gezondheid te zijn.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Q-Life Personal is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, overlijden of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Q-Life Personal of haar leidinggevenden.
  2. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn/haar persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Gelieve al uw waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in uw persoonlijke sporttas. Q-life Personal voorziet lockers om waardevolle spullen in op te bergen.
 11. Q-Life Personal Huisreglement
  1. Het lid is bekend dat Q-Life Personal bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen desgewenst opgevraagd worden bij de aanwezige coach van de club.
  2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
  3. Q-Life Personal kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een les niet doorgaat.
 12. Slot bepaling
  1. Overeenkomsten tussen het lid en Q-Life Personal  kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
  2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.